วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการสัมพันธ์ชุมชน
logo5
คำสั่งโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
ที่         /2555
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมละหมาดญานาซะห์ ณ มัสยิดต่างๆภายใต้โครงการสัมพันธ์ชุมชน
ด้วยงานสัมพันธ์ชุมชนฝ่ายปกครองได้เสนอให้มีกิจกรรมการละหมาดญานาซะห์ตามมัสยิดต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการเป็นมุสลิม
 และฝึกความมีจิตอาสา และสนองตอบความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดั่งกล่าว
โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา2555 จึงขอแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบต่อไปนี้

1- ที่ปรึกษา
          นางสาวไลล่า หมูดเส็ม

2- คณะกรรมการฝ่ายดำเนินกิจกรรม
           นายประสิทธิ กาเหย็ม       หัวหน้าคณะทำงาน
           นายมะซุบฮี    หามะ         คณะทำงาน 
           นายมณี    เด็นหมัด           คณะทำงาน
           นายหมัด   หวังเอียด          คณะทำงาน
           นายธรรมนูญ  เสาะแม       คณะทำงาน
           นายสุไลหมาน พยายาม      คณะทำงาน
           นายนาเฉด บิลลาเตะ          คณะทำงาน
           นายอิมรอน นุ่ยโดด           คณะทำงาน
         นายดาแนน เจ๊ะพร               คณะทำงาน
           นายดลรอฟาด โส๊ะหัด          คณะทำงาน
           นายอับดุลรอมัน ลือแบลูวง  คณะทำงานและเลขานุการ
ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน


                                                                      สั่ง ณ วันที่
                                                                                           ลงชื่อ
                                                                                                     ( นางสาวไลล่า หมูดเส็ม)
                                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

หมายเหตุ :ให้บุคลากรครูตรวจสอบตรารางสอนก่อนปฏิบัติงาน  เพื่อมิให้กระทบต่อการเรียนการสอน

logo5      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  ตำบลปริก อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา
ที่                                                                                                   วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง   ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ตามคำสั่งโรงเรียนเลขที่ ๑๑/๒๕๕๕   
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
                                ตามที่กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายปกครองได้กำหนดโครงการสัมพันธ์ชุมชนภายใต้กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนรักษ์มัสยิดตามคำสั่งโรงเรียนเลขที่๑๑/๒๕๕๕ประจำปี๒๕๕๕  นั้น 
บัดนี้  ถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายปกครอง
  จึงขออนุญาตดำเนินการนำนักเรียน และคณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน รักษ์มัสยิด  ในวันพุธที่  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เวลา๑๔.๐๐ น ณ มัสยิดต่างๆรวม ๒๘ มัสยิด  
                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                                                                            (นายอับดุลรอมัน ลือแบลูวง)
                                            ์ชุมชนฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

เสนอ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                               เสนอ  ผู้อำนวยการ
……………………………………                               ……………………………..                      ……………………………………                  …………………………….
……………………………………                               ……………………………..                      …………………………………….                         ……………………………..
ลงชื่อ......................................                                 ลงชื่อ………………………..
             (นายมณี เด็นหมัด)                                       (นางสาวไลล่า หมูดเส็ม)                                            
           หัวหัวหน้าฝ่ายปกครอง                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ                                    
                                               
                                               
logo5                                               
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ตำบลปริก อำเภอบางสะเดา  จังหวัดสงขลา
ที่                                                                                                วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  การรายงานผลดำเนินการโครงการสัมพันธ์ชุมชนภายใต้กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนรักษ์มัสยิดตามคำสั่งโรงเรียนเลขที่๑๑/๒๕๕๕ประจำปี๒๕๕๕   
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
                                ด้วยกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนได้ดำเนินการโครงการสัมพันธ์ชุมชนภายใต้กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนรักษ์มัสยิดตามคำสั่งโรงเรียนเลขที่๑๑/๒๕๕๕ประจำปี๒๕๕๕    สำเร็จลุล่วงไปแล้วนั้น 
                                บัดนี้  กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน  จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการสัมพันธ์ชุมชนภายใต้กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนรักษ์มัสยิดตามคำสั่งโรงเรียนเลขที่๑๑/๒๕๕๕ประจำปี๒๕๕๕         ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ                                             ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                                                                            (นายอับดุลรอมัน ลือแบลูวง)
                                            ์ชุมชนฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
เสนอ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                               เสนอ  ผู้อำนวยการ
……………………………………                               ……………………………..                      ……………………………………                  …………………………….
……………………………………                               ……………………………..                      …………………………………….                         ……………………………..
ลงชื่อ......................................                                 ลงชื่อ………………………..
             (นายมณี เด็นหมัด)                                       (นางสาวไลล่า หมูดเส็ม)
           หัวหัวหน้าฝ่ายปกครอง                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ     

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

exam akidah m6


๑ ข้อใดคือความหมายของเตาฮีดรุบูบียะฮ
    ก การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮเท่านั้นทีสมควรในการอิบาดะ
    ข การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮองค์เดียวที่ควบคุมดูแลโลกน้เป็นผู้ให้ชีวิตและความตาย
    ค การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮเท่านั้นที่สมควรในการอิบาดะและละเว้นในการอิบาดะต่อสิ่งอื่น
    ง การเชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮเท่านั้นที่สมควรในการอิบาดะและไม่ละเว้นต่อการอิบาดะสิ่งอื่น
๒ ข้อใดคือความหมายของเตาฮีด อุลูฮียะฮ
     ก การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮเท่านั้นที่สมควรในการอิบาดะ
     ข การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮองค์เดียวที่ควบคุมดูแลโลกนี้
     ค การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮองค์เดียวที่ควบคุมดูแลโลกน้เป็นผู้ให้ชีวิตและความตาย
     ง การศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮเท่านั้นที่สมควรในการอิบาดะและละเว้นในการอิบาดะต่อสิ่งอื่น
๓ การปกปิดหรือไม่ยอมรับศรัทธาต่ออัลลอฮเป็นลักษณะของคนประเภทใด
     ก มูรตัด       ข กาฟีร
     ค มูนาฟิก      ง ถูกทุกข้อ
๔ กูฟูรก่อให้เกิดความเสียหายใดในโลกดุนยา
     ก ก่อให้เกิดความมักง่าย
     ข ก่อให้เกิดการก่อการร้าย
     ค ก่อให้เกิดความเสือมเสียต่อบุคคลในสังคม
     ง ก่อให้เกิดการอุตริกรรม

๕ ข้อใดคือผู้สร้างที่แท้จริงบนโลกนี้
     ก อัลลอฮ รอบบลอาลามีน
     ข อัลลอฮ วามาลาอีกะฮ
     ค อัลลอฮ วารรอซูล
     ง อัลลอฮ วามุอมีนีน
 ๖ หลักฐานในข้อใดที่บ่งบอกว่าอัลลอฮนั้เป็นผู้อภิบาลแห่งสากลโลก
ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$# ÇÊÈ
  ßôJysø9$# ¬! Å_Uu šúüÏJn=»yèø9$# ÇËÈ   Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$# ÇÌÈ
  Å7Î=»tB ÏQöqtƒ ÉúïÏe$!$# ÇÍÈ 
     
๗ ข้อใดคือความหมายของคำว่าلااله الالله
     ก ไม่มีพระเจ้าที่ภัคดีนอกจากอัลลอฮ
         ไม่มีพระเจ้าที่ภัคดีนอกจากอัลลอฮ และท่านรอซูล
       ค ไม่มีพระเจ้าที่ภัคดีนอกจากอัลลอฮและมาลาอีกะฮ
      ง ไม่มีพระเจ้าที่ภัคดีนอกจากอัลลอฮและรอซูลและศอลีฮีน
๘ บุคคลในข้อใดที่มีความเที่ยงตรงต่อหลักยึดมั่นของอิสลาม
    ก ผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮและฎอฆูต       الطاغوت
     ผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮและ ปฎิเสธต่อฎอฆูต
       ผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮและศรัทธาต่อฎอฆูต
      ผู้ที่ปฎิเสธศรัทธาต่อต่ออัลลอฮและศรัทธาต่อฎอฆูต
๙ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของมูรตัดหรือริดดะฮ
   ก กล่าวคำที่เป็นกูฟูร
   ข การตั้ภาคีต่ออัลลอฮ
   ค การขอความช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ
   ง การละทิ้งจากการบูชารูปปั้น
๑๐ ข้อใดถือว่าเป็นคนมูรตัด
    ก ผู้ที่ไปหาหมอดู
    ข ผู้ที่บูชาดวงอาทิตย์
    ค ผู้ที่คบกับคนกาเฟร
    ง ผู้ที่เยี่ยมเยียนคนกาเฟร
๑๑ ข้อใดเป็นหูกุมของการชักชวนทำความดีและละเว้นความชั่ว
      جائز
       مستحب
      مكروه
       واجب
 ๑๒ ด้วยสิ่งใดทำให้เรารู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ
     ก ด้วยการเรียนรู้จากคัมภีร
     ข ด้วยการคิดไตร่ตรองจากสิ่งถูกสร้าง
     ค ด้วยการเรียนรู้จากตำราหลักการศรัทธา
    ง ด้วยการคิดไตร่ตรองจากสิ่งถูกสร้างและการเรียนรู้จากท่านรอซูล
๑๓ ใครได้ชื่อว่าผู้ยึดมั่นในหลักเตาฮีต
     ก อะหมัดอ่านมนต์ที่ไม่รู้ความหมาย
     ข ซัยด์อ่านมนต์ด้วยพระนามของอัลลอฮ
     ค อาลีอ่านมนต์ด้วยนามของมลาอีกะฮ
     ง ยูซูฟอ่านด้วยอัลกุรอ่านและฮาดิษ
๑๔ ข้อใดคือหุกุมของการคบกับญิน
            جائز
             مستحب
            مكروه
             واجب๑๕ บ้านในข้อใดที่ซัยตอนกลัวและห่างไกล
ก บ้านที่มีการอ่านซูเราะอัลบากอเราะ
ข บ้านที่มีการอ่านซูเราะญิน
ค บ้านที่มีการเขียนอายะฮกุรอ่าน
ง บ้านที่มีการเขียนพระนามของอัลลอฮ
๑๖ คำว่า ايات الله แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ก สิ่งที่สามารถมองเห็นและประจักษ์
ข สิ่งที่สามารถได้ยินและได้อ่าน
ค สิ่งที่สามารถมองเห็นและได้ยิน
ง สิ่งที่มีความชัดเจนและใช้สติปัญญา
๑๗  ฐานรากแห่งความเข้าใจนามของอัลลอฮคือข้อใด
ก มีความไพเราะสูงส่ง
ข มีความหลากหลาย
ค มีความเป็นหนึ่ง
ง มีความสลับสับซ้อน
๑๘ ประโยชน์ของการอ่านซีกีรตอนเช้าและตอนเย็นคือ
ก ระวังรักษาจากการทำร้ายของซัยตอน
ข ระวังรักษาจากการทำร้ายของสัตว์
ค เพื่อให้มีทรัพย์เพิ่มพูน
ง เพื่อให้มีริซกีเพิ่มพูน
๑๙ ข้อใดคือการทำอิบาดะด้วยใจ
ก การขอดุอา
ข การซีกีร
ค การตะวักกัลป์
ง การญิฮาด