วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ และข้อสอบ ปลายภาค รายวิชา ตารีค ม4

แนวข้อสอบ วิชา ตารีค

๑ หลังท่านรอซูล(ซล)เสียชีวิตการปกครองอิสลามเปลี่ยนไปเป็นการปกครองของใคร
ก คอลีฟะห์ในราชวงค์อุมัยยะห์
ข คอลีฟะห์ในราชวงค์อาบาซียะห์
ค คอลีฟะห์ในราชวงค์บาการีย์
ง ผิดทุกข้อ
๒ ท่านรอซูล(ซล)เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ใด
ก เก้าฮิจเราะห์
ข สิบฮิจเราะห์
ค สิบเอ็ดฮิจเราะห์
ง สิบสองฮิจเราะห์
๓ ใครเข้ารับอิสลามเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อิสลาม
ก อาบูบักรอัสสิดดีก
ข อุมัรเบ็ญคอตตอบ
ค อุสมานเบ็ญอัฟฟาน
ง อาลี อาบีตอเล็บ
๔ ท่านคอลีฟะห์คนที่สองในการปกครองแบบคอลีฟะห์คือใคร
ก อาบูบักรอัสสิดดีก
ข อุมัรเบ็ญคอตตอบ
ค อุสมานเบ็ญอัฟฟาน
ง อาลี อาบีตอเล็บ
๕ อาบูบักรอัสสิดดีกเป็นคอลีฟะห์ช่วงฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไร
ก เก้าฮิจเราะห์
ข สิบฮิจเราะห์
ค สิบเอ็ดฮิจเราะห์
ง สิบสองฮิจเราะห์
๖ ชื่อจริงของอาบูบักร์ในสมัยญาฮีลียะห์คือ
ก อับดุลรอฮมาน
ข อับดุสสลาม
ค อับดุลกะบะห์
ง อับดุลมานาฟ
๗ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการประชุมชาวอันซอร์ที่บ้านบานีซะอิดะห์
ก เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอามีร
ข เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอิหม่าม
ค เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งมูฟตี
ง เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์
๘ ในสมัยอาบูบักรมุสลิมแตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ
ก มุสลิม            มุสลิมมุอมิน
ข มุสลิมดั้งเดิม  มุสลิมใหม่
ค มุสลิมรวย      มุสลิมจน
ง มุสลิมแท้จริง  มุสลิมมูรตัด
๙ ในสมัยอาบูบักรแม่ทัพใหญ่คือใคร
ก อุมัรบินคอตตอบ
ข อุสมานบินอัฟฟาน
ค คอลิดบินวาลิด
ง อาลีบินอบีตอเลบ
๑๐ คอลีฟะห์อาบูบักรเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ที่เท่าไร
ก สิบฮิจเราะห์
ข สิบเอ็ดฮิจเราะห์
ค สิบสองฮิจเราะห์
ง สิบสามฮิจเราะห์
๑๑ ฉายาของท่านอุมัรคือข้อใด
ก ซุนนูรอย
ข อัศศิดดิก
ค อัลฟารุก   ง อัตตับเลฆ

1 ความคิดเห็น: